C语言学习成绩管理问题案例

题目描述

本学期开设了7门课,请编程,要求从键盘上输入本人的7门课程的成绩(保留小数点后2位),计算和打印出总成绩和平均成绩

实现代码

下面程序中,我们使用一个整型变量numCourses来表示课程数量,声明了一个浮点数数组grades来存储每门课程的成绩。同时,还有两个浮点数变量totalGradeaverageGrade,分别用于存储总成绩和平均成绩。

程序通过for循环来循环输入每门课程的成绩,并累加到totalGrade变量中。然后,通过除以课程数量,计算出平均成绩存储在averageGrade变量中。

#include <stdio.h>

int main() {
  int numCourses = 7;
  float grades[numCourses];
  float totalGrade = 0.0;
  float averageGrade;

  // 输入成绩
  printf("请输入7门课程的成绩:\n");
  for (int i = 0; i < numCourses; i++) {
    printf("课程 %d 成绩:", i + 1);
    scanf("%f", &grades[i]);
    totalGrade += grades[i];
  }

  // 计算平均成绩
  averageGrade = totalGrade / numCourses;

  // 打印总成绩和平均成绩
  printf("总成绩:%.2f\n", totalGrade);
  printf("平均成绩:%.2f\n", averageGrade);

  return 0;
}

 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞11赞赏 分享